Adatvédelem

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

Az L-Coffee Kft. elkötelezett partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az L-Coffee Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a Costa Club Card Programmal összefüggésben használja, valamint megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelési Tájékoztató

A SZABÁLYZAT HATÁLYA, ALAPELVEK

L-Coffee Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Adószám 23305416242
Cégjegyzékszám 01 09 959271
Cím 1062 Budapest, Teréz körút 55-57.
Fő tevékenység 5630. Italszolgáltatás
Tárhelyszolgáltató: WebshopCompany Ltd WC2N5BW UK Trafalgar Square London
Tárhelyszolgáltató elérhetősége: https://webshopcompany.co.uk
Tárhelyszolgálétató email címe: wsc@webshopcompany.uk

A jelen szabályzat alkalmazása az L-Coffee Kft. által szervezett Costa Club Card Program résztvevőjére vonatkozik.

Az L-Coffee Kft. mindenkori hatályos magyar jogszabályoknak és az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletének (a továbbiakban: GDPR), megfelelően tisztességesen és jogszerűen kezeli az Ön adatait.Az L-Coffee Kft. elérhetősége: ops.costa@costacoffee.huAdatvédelmi felelősünk: Gótzy MiklósAz L-Coffee Kft. adatkezelése mindig az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, az adatokat illetéktelen személyek részére nem továbbítjuk és nem hozzuk nyilvánosságra.Adatkezelési Szabályzatunk folyamatosan elérhető: http://costa.ugyfelkartya.hu címen. A szabályzat módosításait folyamatosan jelezzük.

JOGI HÁTTÉR

Adatkezelési Szabályzatunk kialakításánál figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv),
 • iparági szabályok, ajánlások

Az Infotv. 3. § szerint:Személyes adat: érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológia, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra jellemző ismeret – valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;Adatkezelésünk jogalapjai az alábbiak:

 1. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: Hozzájárulás);
 2. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó mint érintett az egyik fél
 3. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
 4. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;2.11. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;2.12. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;Az Infotv. 5. (1) szerint: Személyes adata akkor kezelhető, ha

 1. az érintett ahhoz hozzájárul

TÁJÉKOZTATÁS

Szerződéses kötelezettség alapján az adatfeldolgozást végző vállalkozás: Netlient Kft.

 • kapcsolattartó neve: Szilágyi András
 • az adatkezelés célja: törzsvásárlói rendszer nyilvántartás
 • az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
 • a kezelt adatok köre: személyes adatok
 • az adatkezelés időtartama: a kártya visszavonásáig

Adatkezelő a Felhasználó hozzájárulásával kezeli a Felhasználó által a hírlevélre feliratkozáskor megadott e-mail címet, teljes nevet és születési dátumát. A hírlevélre való feliratkozás csak a Felhasználó – jelen tájékoztatás szerinti – adatkezeléséhez való hozzájárulásával valósulhat meg.
Az adatkezelés célja: rendszeres hírlevél küldése a Felhasználó részére. Az adatkezelés időtartama: a hírlevélküldési szolgáltatás nyújtásának időtartama, illetve a hírlevél küldéséről történő leiratkozás időpontja. A hírlevélről a hírlevél alján található linkre kattintva lehet leiratkozni. A hírlevélről történő leiratkozás a hozzájárulás visszavonásának tekintendő. A hozzájárulás visszavonásával a kezelt adatok törlésre kerülnek. Az Adatkezelő az adatokat nem továbbítja.Ügyfélkártya regisztráció alkalmával alapértelmezetten feliratkoztatjuk hírlevél listánkra.

ADATBIZTONSÁG
Az adatok tárolása a WebshopCompany Ltd szerverein történik.
Tárhelyszolgáltató: WebshopCompany Ltd WC2N5BW UK Trafalgar Square London
Tárhelyszolgáltató elérhetősége: https://webshopcompany.co.uk
Tárhelyszolgálétató email címe: wsc@webshopcompany.uk

JOGORVOSLAT

Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti azok helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.
Kérelmére az L-Coffee Kft. részletes tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://naih.hu/; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen az Infotv. 13-17. és 30. alfejezetei tartalmazzák.Valamely eljárás kezdeményezése előtt célszerű lehet az adatkezelőnek elküldeni a panaszt.